Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) beheren uw rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van Sycada’s software, inclusief Sycada’s portals, DriveTag, en andere chauffeurs-apps (“software”) en internet- en mobiele media diensten (beide collectief benoemd als de “dienst”). Deze voorwaarden vormen een volledig bindende overeenkomst tussen Sycada BV. (inclusief diens leden en dochterondernemingen, “Sycada” of “wij”), de houder van alle rechten binnen en gerelateerd aan de dienst, en u. U wordt daarom aangeraden deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen.

Door gebruik te maken van Sycada’s dienst, geeft u aan akkoord te gaan met deze voorwaarden en daarnaast met Sycada’s privacy overeenkomst, welke een integraal onderdeel is van deze voorwaarden.

 

Als u het niet eens bent met deze voorwaarden of een enkel onderdeel daarvan, dient u verder gebruik van onze diensten te beëindigen.

 

KERNPUNTEN
De volgende kernpunten van deze voorwaarden worden hier uitgelicht voor uw gemak. Deze kernpunten zijn geen vervanging van de voorwaarden en hun weergave in deze sectie betekent niet dat zij voorrang hebben op of zwaarder wegen dan de andere voorwaarden en condities die door Sycada worden vastgesteld.

 

  • Voorzichtig rijden. Rijdt ten alle tijden oplettend, passend bij de wegomstandigheden en volgens de verkeersregels. Het is strikt verboden interactie te hebben met het product op een non-verbale manier tijdens het rijden.
  • Smartphone gegevens. Sommige functies van onze dienst maken gebruik van GPS signalen en andere sensor gegevens die verstuurd
    worden door het mobiele apparaat waarop u Sycada’s applicatie heeft geïnstalleerd en geactiveerd. Deze functies kunnen niet verschaft worden zonder gebruik te maken van deze technologie. Wees u er bewust van dat (zoals in detail beschreven in de privacy overeenkomst) deze gegevens zijn gelinkt aan uw account en gebruikersnaam en voor beperkte tijd worden opgeslagen door Sycada in overeenstemming met de privacy overeenkomst.
  • Connectiviteit. De vereiste internetverbinding voor het gebruik van de dienst, en alle hiermee geassocieerde kosten (bijvoorbeeld mobiele data kosten) gemaakt tijdens gebruik van de dienst, zijn uw verantwoordelijkheid en komen volledig voor uw rekening. Het uitzenden en ontvangen van real-time updates van en naar de dienst vereist een online verbinding (bijvoorbeeld Wi-Fi, 3G, 4G, 5G) tussen uw mobiele apparaat en het internet. De kosten van een dergelijke verbinding zijn, zoals beschreven in de overeenkomst, tussen u en uw communicatie service provider (zoals uw telecombedrijf), en volgens de toepasselijke betalingsvoorwaarden.
  • Uw leeftijd. De dienst is bedoeld voor gebruikers van meerderjarige leeftijd in bezit van een geldig rijbewijs.
  • Privacy. Uw privacy is belangrijk voor ons. Terwijl u gebruik maakt van de dienst wordt er mogelijk persoonlijke informatie door u verschaft of verzameld door Sycada, zoals beschreven in onze privacy overeenkomst. De privacy overeenkomst biedt uitleg over ons gebruik van uw persoonlijke informatie en wij vragen u de betreffende privacy overeenkomst zorgvuldig door te lezen. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, geeft u aan in te stemmen met het verzamelen, opslaan en gebruik van uw persoonlijke informatie door Sycada, onderhevig aan deze sectie, de privacy overeenkomst en alle toepasselijke wetten en verordeningen.

 

WAT IS DE DIENST?
De dienst wordt verleend via de software. De dienst voorziet berijders van feedback op hun rijgedrag, of in real-time of door inzicht te verlenen in reisstatistieken via de portal of andere berijders-apps. De dienst wordt aan gebruikers aangeboden met de intentie hen aan een veilige, energiezuinige rijstijl te helpen, welke tot verlaagde risico’s, kosten en verminderde uitstoot van schadelijke uitlaatgassen (als gevolg van autorijden) leidt.

 

DE LICENTIE
Sycada geeft u hierbij een niet-exclusieve, tijd-gelimiteerde, nietoverdraagbare, niet-sublicentieerbare, intrekbare licentie om de dienst (inclusief software) te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden. Onderhevig aan deze Voorwaarden.

 

De software mag op geen enkele wijze gebruikt worden die niet expliciet door deze voorwaarden wordt toegestaan.

 

PRIVACY
Sycada respecteert uw privacy tijdens uw gebruik van de software en de dienst. Ons meest recente privacybeleid met betrekking tot de software en de dienst is direct beschikbaar via onze privacy overeenkomst en is een integraal onderdeel van deze voorwaarden. Aangezien de privacy overeenkomst onderhevig is aan periodieke updates, raden wij u aan deze van tijd tot tijd in te zien.

 

GEBRUIK VAN DE DIENST BEËINDIGEN
U mag op elk moment, voor welke reden dan ook, uw gebruik van de dienst beëindigen. U bent niet verplicht Sycada hiervan op de hoogte te stellen. Echter, als u wil dat uw account en de hieraan verbonden persoonlijke informatie worden verwijdert, stel dan alstublieft uw werkgever, leasemaatschappij, verzekeraar of andere partij, betrokken bij de verstrekking van de dienst, hiervan op de hoogte. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze privacy overeenkomst.

 

COPYRIGHT
Alle intellectuele-eigendomsrechten met betrekking tot de dienst, inclusief auteursrechten, handelsmerken, industriële ontwerpen, patenten en bedrijfsgeheimen – zijn of exclusief eigendom van Sycada, of Sycada’s partners, of zijn exclusief gelicenseerd aan Sycada. De dienst wordt beschermd door onder andere de Europese Wetgeving Auteursrecht, alsmede door Nederlandse bepalingen op het gebied van auteursrecht.

 

Sycada beschermt de dienst doormiddel van technologische middelen bedoeld om ongeautoriseerd gebruik van de dienst te voorkomen. U stemt ermee in deze middelen niet te omzeilen. Zonder afbreuk te doen aan Sycada’s rechten onder deze gebruiksvoorwaarden of elke toepasselijke wet, wordt u erop geattendeerd dat elke poging tot of elke daadwerkelijke inbreuk op deze bepaling zal resulteren in vernietiging van al uw rechten onder deze voorwaarden.

 

APPLE

Als u gebruik maakt van de dienst op een Apple apparaat, dan stemt u in met en erkent u het volgende: Apple, Inc. draagt geen verantwoordelijkheden aan u onder deze voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, elke verantwoording om u te voorzien van onderhoudt en support van de dienst;

 

  • U heeft geen recht op claims, en u ziet af van elk recht en elke reden tot actie tegen Apple met betrekking tot de dienst of de voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, onderhoud en support, intellectuele-eigendomsrechten schending, aansprakelijkheid, gebruikersbescherming, of regelgevende of wettelijke conformatie;
  • Apple en Apple’s dochteronderneming zijn rechthebbende derde partij onder de voorwaarden. Wanneer u instemt met deze termen, zal Apple het recht hebben (en geacht worden dit recht te accepteren) om deze voorwaarden jegens u te handhaven als zijnde rechthebbende derde partij.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
SYCADA VERSCHAFT DE DIENST EN DE INBEGREPEN INHOUD VOOR GEBRUIK OP EEN “ZIJNDE ALS” EN “BESCHIKBAAR ALS” BASIS. DEZE KUNNEN NIET AANGEPAST WORDEN OM TE VOORZIEN IN DE BEHOEFTEN VAN ELKE INDIVIDUELE GEBRUIKER. WIJ VERWERPEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN REPRESENTATIES, ZOWEL DIRECT ALS GEÏMPLICEERD, MET BETREKKING TOT DE DIENST, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, ALLE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE, KENMERKEN, KWALITEIT, NIET-INBREUK, TITEL, COMPATIBILITEIT, PRESTATIES, BEVEILIGING OF ACCURAATHEID.

 

U stemt ermee in en erkent dat u als enige volledige en exclusieve verantwoordelijkheid neemt voor het gebruik van en vertrouwen in de dienst, en verder stemt u ermee in en erkent u dat uw gebruik van en vertrouwen in de dienst volledig op eigen risico is. Daarnaast erkent u dat het uw verantwoordelijkheid is medewerking te verlenen aan toepasselijke wetten (inclusief verkeerswetten) terwijl u gebruik maakt van de dienst.

 

Rij ten alle tijden oplettend en in overeenstemming met wegomstandigheden en houdt u aan de verkeersregels. Het is strikt verboden op een non-verbale wijze van de dienst gebruik te maken terwijl u rijdt.

 

Sycada doet haar uiterste best om u van hoge kwaliteit en toereikende service te voorzien. Echter, wij garanderen niet dat de dienst op een ononderbroken of probleemloze wijze zal functioneren, of dat deze altijd beschikbaar zal zijn of vrij zal zijn van elk schadelijk onderdeel, immuun voor schades, vrij van mankementen, bugs of gebreken, inclusief, maar niet beperkt tot, hardware gebreken, software gebreken en software communicatie gebreken, afkomstig van Sycada of een van diens aanbieders.

 

SYCADA, INCLUSIEF DIENS BUREAUS, DIRECTEUREN, AANDEELHOUDERS, WERKNEMERS, ONDERLEVERANCIERS EN AGENTEN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADES, OF ELKE ANDERE VORM VAN SCHADE, EN VERLIES (INCLUSIEF VERLIES VAN INKOMSTEN OF VERLIES VAN DATA), KOSTEN, UITGAVEN EN BETALINGEN, ZOWEL ONRECHTMATIG, CONTRACTUEEL OF ELKE ANDERE VORM VAN AANSPRAKELIJKHEID, RESULTERENDE UIT, OF IN VERBAND MET GEBRUIK VAN, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE DIENST, OF DOOR ENIGE GEBREKEN, FOUTEN, OF DEFECTEN IN DE WERKING VAN DE DIENST, OF VOOR ENIGE GEBREKEN, OF FOUTEN VEROORZAAKT DOOR ONS PERSONEEL OF EEN IEDER DIE HANDELT NAMENS HEN, OF VAN UW VERTROUWEN IN DE SERVICE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKINGEN, INHOUD AFKOMSTIG VAN DERDE PARTIJEN, OF VAN ENIGE COMMUNICATIE MET DE DIENST, OF MET ANDERE GEBRUIKERS OP OF VIA DE DIENST, OF VAN ENIGE ONTZEGGING OF ANNULERING VAN UW GEBRUIKERSACCOUNT, OF VAN INSTANDHOUDING, VERWIJDERING, OPENBARING EN ELK ANDER GEBRUIK OF VERLIES VAN UW CONTENT OP DE DIENST. IN ELK GEVAL ZAL UW ENIGE OPLOSSING BEPERKT ZIJN TOT HET CORRIGEREN VAN DERGELIJKE FOUTEN, OF MANKEMENTEN, EN IN ACHT NEMENDE DE RELEVANTE OMSTANDIGHEDEN.

 

AANPASSINGEN AAN DE DIENST EN SOFTWARE
Sycada mag, zowel gedeeltelijk als geheel, zonder verplicht te zijn dit vooraf aan te hoeven geven – modificaties, aanpassing of veranderingen aanbrengen aan de software, functies van de dienst, de gebruikersinterface en het ontwerp, het bereik en de beschikbaarheid van de inhoud van de dienst en elk ander aspect gerelateerd aan de dienst. U heeft geen recht een claim, klacht of eis in te dienen tegen of te stellen aan Sycada voor het aanbrengen van dergelijke veranderingen of gebreken ten gevolge van dergelijke veranderingen.

 

BEËINDIGING VAN DE DIENST
Sycada mag, op elk gegeven moment, de verstrekking van de dienst schrappen in zijn totaliteit of gedeeltelijk, tijdelijk of permanent, volledig naar diens eigen bevoegdheid.

 

AANPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN
Sycada mag deze voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Als er fundamentele verandering worden geïntroduceerd, zal hier een aankondiging van worden gedaan in de geüpdate versie van de software, alsmede op de homepagina van de dienst op de website. U voortgezette gebruik van de dienst na aanpassing van de voorwaarden geeft aan dat u instemt met de ge-update voorwaarden. Als u het niet eens bent met de geupdate voorwaarden of enige voorwaarden daarin, dient u verder gebruik van de software te beëindigen.

 

BEVOEGDE WETGEVING EN RECHTSBEVOEGDHEID
Deze voorwaarden, de software en de dienst worden enkel beheert door de Nederlandse wetgeving zonder hierbij enig conflict tussen wets beginselen te veroorzaken. Enig geschil, claim of controverse die hieruit ontstaat (verbonden met of gerelateerd aan deze voorwaarden, de software en de dienst) zullen onder de exclusieve rechtsbevoegdheid vallen van de bevoegde rechtbank te Amsterdam, Nederland.

 

TOEKENNING VAN RECHTEN
U mag uw rechten met betrekking tot en op de dienst niet toekennen of overdragen zonder vooraf schriftelijke toestemming hiertoe te hebben verkregen van Sycada. Sycada mag naar eigen en volledige bevoegdheid diens rechten met betrekking tot de dienst overdragen aan een derde partij, mits deze derde partij Sycada’s verplichtingen jegens u onder deze voorwaarden overneemt.

 

VOLLEDIGE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden, samen met de beleidsvoorschriften die een integraal onderdeel zijn van deze voorwaarden (voornamelijk de privacy overeenkomst) vormen samen de volledige en complete overeenkomst tussen u en Sycada, betreffende de dienst van Sycada. In het geval dat er inconsistentie bestaat tussen deze voorwaarden en de beknopte voorwaarden die de gebruiker te zien krijgt bij het installeren van de software, zullen deze voorwaarden voorrang hebben.

 

CONTACT
U mag contact met ons opnemen over iedere vraag die u heeft met betrekking tot de dienst. Dit kan via de kanalen die vermeld worden onder het kopje “Over ons” in het menu van de software of via de “Neem contact met ons op” pagina. Wij zullen ons best doen u vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

 

Laatst aangepast: 5 januari 2022